خانه / صفحه اصلی / به مناسبت رو جهانی زن ۸ مارس ۲۰۲۱ : کنشگری زنان در کانون سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفاظت از زمین و زندگی

به مناسبت رو جهانی زن ۸ مارس ۲۰۲۱ : کنشگری زنان در کانون سازگاری با تغییرات اقلیمی و حفاظت از زمین و زندگی

 

 

تغییرات اقلیمی به دلیل ماهیت فراگیر، اثرگذار، فقرزا و تخریب کننده اش، اثر جنسیتی قوی داشته و زنان، بویژه زنان روستایی و عشایری در کانون مخاطرات و پیامدهای آن هستند.

حداقل نیمی از ۱٫۵ میلیارد نفری که به جنگل ها و محصولات جنگلی برای معیشت وابسته هستند، زن هستند. اما تقریبا در تمام جهان در مجموعه داده های ملی؛ فعالیت های اقتصادی زنان روستایی در مناطق جنگلی و مزرعه عمدتاً نادیده گرفته شده و مورد غفلت سیاستگذارانند.

اما علی رغم این تبعیض ها دربرخی ازنقاط دنیا، زنان برای نجات طبیعت سرزمین مادری شان قدعلم کرده و وارد صحنه کنشگری موثر شده اند. آنها باکارگروهی، بکارگیری دانش بومی ویادگرفتن فناوری وهمچنین گفتگو برسرچالش ها ؛ مردم رابرای حفظ منابع ترغیب ومجاب می¬کنند. شعار«هیچ راه حل فوری وساده ای برای تجدیدمنابع آبهای زیرزمینی وبازسازی خاک وجودندارد، بیاییدبرای حفاظت ازحیات درسرزمین اجدادی مان گفتگو کنیم.» محورگفتگوی آنهاست. درسیچوان چین زنان دهقان با احیای دانش بومی حفاظت ازخاک که قدمتی تاریخی دارند، باروری خاک رابازگردانده اند. دراکوادور تپه های تابون محل تاخت و تازدلالان توسعه قرارگرفته، امازنان با دوراندیشی وخلاقیت ازطریق کشت و زرع برای احیای آبگیرها وجویبارهای قدیمی موفق شده اندفرسایش خاک و برداشت آب رامدیریت کرده ومانع از بین رفتن میراث بومی خودشوند. درکنار آنها صدها زن با تحصیل درعلوم زراعی،خاک وآب شبکه زنان دانشمند ایجادکرده اند ودر کنارکنشگران محلی به نجات زمین همت گماشته اند.

در هندزنان روستایی به عنوان مهندسان خورشیدی آموزش داده می شوند تا هم معیشت خود و هم دیگران را بهبود بخشند. دسترسی به انرژی پاک تأثیرات مثبتی بر سلامت ، آموزش ، فعالیت های معیشتی پایدار، افزایش بهره وری و افزایش ایمنی و اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری جنگلی در پی دارد. بویژه در مناطق عشایری که امکان دسترسی به شبکه های برق نبوده و زنان مجبور به حمل هیزم برای سوخت هستند دسترسی به انرژی های پاک خارج از شبکه آنها را از رنج روزمره نجات خواهد داد و البته جنگلها و مراتع نیز از برداشت ناپایدار به عنوان سوخت محافظت خواهد کرد. در منطقه گاروال هند دو بانوی کارآفرین با استفاده از سرمایه گذاری جمعی برای تولید محصولات باکیفیت، دارای طراحی خوب و دست سازی که مستقیم و غیرمستقیم بتواند بر زندگی مردم تاثیر بگذارد و با ایجاد اشتغال بدون نیاز به منابع طبیعی و با ایجاد ارتباط میان فناوری و صنایع دستی توانسته اند افراد زنان روستایی را گرد هم جمع کرده و به هم ارتباط دهند و وارد بازارهای جهانی و صنعت مد کنند. زنان روستایی مالی با سختکوشی و کمکهای دولتی توانسته اند با تشکیل یک تعاونی و با کمک اداره ملی مالی و برنامه های UNDP که برنامه ای درجهت تقویت جوامع محلی برای کشاورزی پایدار و کاهش پیامدهای گرمایش زمین است مشارکت کرده و با کار بر روی پلتفرمهای ساده و کارآمد ، با اجرای پروژه برق خورشیدی برای دسترسی به آب چاه درکنار تغییرمحصول کشاورزی ومدلهای کشت، مصرف آب را مدیریت کنند. در ایران و روستای خراشاد خراسان جنوبی تعاونی زنان با احیای صنعت باستانی حوله بافی توانسته اند اقتصاد روستایشان را به جریان اصلی اقتصاد ملی پیوند داده وبازسازی کرده و محور معیشت روستایی را تغییر دهند و پدیده کم آبی رامقهور قدرت خود کنند.
آنچه مسلم است مقابله‌ای به موقع با تغییر اقلیم وحفاظت از محیط زیست بدون مشارکت همگانی ممکن نیست و زنان بیش از نیمی ازجمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. زنان همواره از دریچه‌ای به مسائل می‌نگرند که در رویکردهای معمول غائب است.

عدالت جنسیتی موجب افزایش کارآیی و بهره‌وری پایدار در استفاده از منابع می‌شود. درمذاکرات اقلیمی پاریس، این زنان بودند که زمینه را برای طرح افق‌های بلندپروازانه مهیا کردند.

جوامع با مشارکت گسترده زنان در مسائل مختلف، مانندمقوله‌ی تغییر اقلیم، موفق‌ترند. زنان شبکه‌های اجتماعی قوی‌تری می‌سازند، با احتمال بیش‌تری دانش خود رابه اشتراک می‌گذارند و راحت تر با تغییرات محیطی سازگارمی‌شوند.

اماقوانین تبعیض آمیز، رویه های فرهنگی غلط،سنتهای دست و پا گیر و تفکرات قالبی وتعصبات نگرشی زنان را همچنان ازبرنامه های سازگاری با تغییرات اقلیمی در حاشیه قرار داده و در برخی ازمناطق حتی حذف می کنند.
روزجهانی زن فرصتی است برای مطالبه حقوق برابر زنانی است که درمعرض مخاطرات وخشونتهای ناشی از تغییرات اقلیمی اند. روز جهانی زن برای نجات زمین وزندگی باید بر اهمیت مشارکت زنان بویژه زنان روستایی و عشایری در تصمیم های اقلیمی و سازگاری با کم آبی تأکید کنیم. /مهتا بذرافکن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.