خانه / صفحه اصلی / زنان و دیپلماسی صلح و آب

زنان و دیپلماسی صلح و آب

درکشورماهرگاه بحث مشارکت و نقش زنان درمدیریت منابع آب به میان می آید؛نقش زنان به مدیریت آب شرب وخانگی تقلیل داده می‌شود. اما زنان درجهان دراین نقطه نایستاده اند؛ دیدگاهها تغییرکرده و زنان دردیپلماسی اب نقش آفرینی می کنند.

شبکه دیپلماسی زنان درآب باهدف حمایت ازرهبری زنان درتصمیم گیری های سطح بالا درحوضه های فرامرزی است وسال ۲۰۲۲ بیانیه مشترک این شبکه جهانی اعلام شد. اهدافی که این شبکه برشمرده اندعبارت است
اینکه چگونه زنان و نهادها می توانند در دیپلماسی آب مشارکت نموده واقدامات جمعی را با محوریت بهبود فوری عدالت جنسیتی درحوزه آبهای فرامرزی انجام دهند.

اولین مجمع جهانی شبکه زنان در دیپلماسی آب پیش ازهفته جهانی آب درسال ۲۰۲۲ برگزارشد؛ ۵۰ زن دیپلمات برجسته آب ازسراسر آفریقا، آسیا، اروپا وآمریکای شمالی، شرکت کرده و تجربیات خود را به اشتراک گذاشتند. استراتژی جهانی جدید تشکیل شبکه زنان در دیپلماسی آب “مسیری رو به جلو برای زنان، آب، صلح و امنیت” است.
با توجه به چالشهای کشور در ابهای مرزی و تأثیرات جنسیتی آن؛ لازم است زنان دیپلمات اب از ایران نیز به این شبکه مدنی جهانی بپیوندند./ مهتا بذرافکن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.