خانه / صفحه اصلی / ♦️ ذهنیت کمیابی در عصر پیامدهای تغییرات  

♦️ ذهنیت کمیابی در عصر پیامدهای تغییرات  

پیامدهای تغییرات اقلیمی یکی از نگران کننده ترین مسائل عصر ماست و چشم انداز آن بگونه ای است که به جرأت می توان گفت هراندیشمند دوراندیشی را در جهان دلواپس کرده است.ا گرچه پیامدهای اجتماعی تغییرات اقلیمی هم اکنون در برخی از مناطق جهان مشهود است، اما دولت‌ها سعی بر کنترل آن کرده اند و البته مخاطراتی چون مهاجرت های سرگردان، تروریسم و شیوع بیماری ها آینده را ترسناک کرده است.

درمناطقی که در حال تجربه تنش آبی هستند هم اکنون نیز مسائل نگران کننده کم نیست که طیفی از مسائل از معیشت تا سلامت روان در بر می‌گیرد.«ذهنیت کمیابی» یکی از این واکنش های روانی است. به این معنی که افراد زمانی‌که برداشتشان این است که چیزی کمیاب است، رفتارش%A