خانه / بررسی کتاب / معرفی کتاب

معرفی کتاب

 

📚معرفی کتاب : تـــغیـــیرات اقلیمی و جامعه
نوشته رایلی دانلپ و رابرت برال

✍مهتا بذرافکن
کتاب «تغییرات اقلیمی و جامعه؛ رویکردهای جامعه شناختی» در آگوست ۲۰۱۵ ،در انتشارات دانشگاه آکسفورد و در مجموعۀ کتابهای انجمن جامعه شناسی امریکا به چاپ رسید.

کتاب تغییرات اقلیمی و جامعه پژوهشهای جامعه شناختی و دیگر پژوهشهای علوم اجتماعی در باب وجوه اصلی تغییرات اقلیمی را تلخیص و تلفیق میکند.
فصول سیزده گانه این کتاب که به قلم ۳۷ نویسنده در آمده اند، این موارد را توصیف میکنند: نیروهای پیشبرنده تغییرات اقلیمی بویژه ( نهادهای بازار و مصرف)، اثرات عمدۀ تغییرات تغییرات اقلیمی و تلاشهایی که برای مقابله با آنها می شود (خصوصا با اثرات نامنصفانه آن) می شود و نیز فرایندهای اجتماعی ای (جامعۀ مدنی، افکار عمومی و اعتراضهای سازمان یافته)که بر واکنشهای اجتماعی به این چالشها اثر میگذارند.کتاب با فصولی به پایان می رسد که در چشم اندازهای نظری و نوآوریهای روش شناختی برای پژوهش جامعه شناختی دربارۀ تغییرات اقلیمی، کاوش میکنند.این کتاب به تقاضایی که از علم اجتماعی برای مشارکت بیشتر در پژوهش دربارۀ تغییرات اقلیمی میشود، پاسخ مثبت میدهد و ارزش بی همتای تحلیلهای جامعه شناختی را نشان می دهد.ازآنجاکه نیروهای پیشبرندۀ تغییرات اقلیمی جهان در ساختارها و نهادهای اجتماعی، ارزشها و ایدئولوژیهای فرهنگی و ورزه های اجتماعی ریشه دارند، کوشش برای بهبود و سازگاری با گرمایش جهانی مستلزم ارائۀ تحلیلهایی دربارۀ این فرایندهای اجتماعی در سطوح گوناگون، از جهانی گرفته تا محلی است، که جملگی در حیطۀ رشتۀ جامعه شناسی قرار می گیرند.هدف دوم این کتاب، به کارگیری پژوهش جامعه شناسی در این موضوعات است: جامعه شناسی نه تنها از رهگذر همکاری با دستورکارها و برنامۀ موجود بلکه از طریق ارائۀ پرسشهای پژوهشی تازه ای که از نظریه ها و چشم اندازهای جامعه شناختی مایه می گیرند، به فهم تغییرات اقلیمی یاری میرساند.نقش جامعه شناسی همچنین میتواند شامل ارائۀ انتقاد اجتماعی باشد. باورهای هژمونیک، تحلیلهای موجود دربارۀ تغییرات اقلیمی را محدود میکند؛ برای نمونه، در این عصر سیطرۀ نئولیبرالیسم، بسیاری پذیرفته اند که تنها خط مشیهای بازاربنیاد است که گزینه های عملی ای برای کاهش انتشار کربن در اختیارمان می گذارند.

این نقاط کور، راه را بر تصور طیف متنوعی از کنشها می بندد و جامعه شناسی می تواند در فرارفتن از تفکر تک بعدی و پساسیاسی و به پرسش گرفتن مفروضات رایج که بحثهای کنونی برای خطمشی گذاری را شکل می دهند، نقشی حیاتی ایفا کند.

این نوع جامعه شناسی مردم مدار تغییرات اقلیمی، شامل مستندکردن این امر است که کاهش چشمگیر انتشار کربن و درعین حال حفظ الگوهای سنتی رشد اقتصادی اگر ناممکن نباشد، دست کم دشوار است.

این یافته های جامعه شناختی می تواند بحثهای عمومی دربارۀ خطمشی اقلیمی را وسعت بخشد./ منبع گفتگوی جهانی

@RuralWomenIssues

✔️ذکر نام کانال در بازنشر مطالب ضروری و نشانه اخلاق مداری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.