خانه / اشتغال و کارآفرینی زنان / گردشگری کشاورزی:مسیرسبز روستا

گردشگری کشاورزی:مسیرسبز روستا

 

 

✅ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی به هرﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺑﺴﺘﻪ بهﮐﺸﺎورزی اﺗﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان راﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.

 

🌿این نوع گردشگری که شاخه ای گردشگری روستایی است فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری،ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮی و آبزی پروری، ﭘﺨﺖ وﻣﺰه ﮐﺮدن خوراک وﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽها، برگذاریﺟﺸﻨﻮاره عرضه و فروش محصولات، ﻫﻨﺮوﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ،آشنایی با رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ،ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﯽ ومعماری محلیو.. را دربر می‌گیرد .

 

🌿کاردرمزرعه و برداشتﻣﺤﺼﻮل، فعالیتهای دامپروری،ماهیگیری و یا فراوری محصولات که جنبه آموزشی آن بیش ازسرگرمی است ازویژگیهای خاص آگروتوریسم یاگردشگری کشاورزی بوده ومفیدبرای دانش آموزان ودانشجویان است.

🌿ازآنجا که گردشگری کشاورزی بخشی ازتجربه زندگی روستایی است لذا به کمترین زیرساخت معمول درگردشگری نیاز دارد. آموزش خانواده های پذیرنده گردشگر اصلی ترین بخش زیرساختی است که بایدتامین گردد.

 

🌿 این مدل گردشگری دردسترس برای همه روستاها بوده وبه لحاظ آموزش توسعه پایداربسیارارزشمنداست.

 

🌿مهمترین بُعدگردشگری کشاورزی شناخت جذابیتهاوچالشهای زندگی درروستا،تنوع شغلی،رونق اقتصادروستا وجلوگیری ازمهاجرت به حاشیه شه

منتشر شده در کانال زنان روستایی و عشایری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.