خانه / مقاله / جنسیت ومخاطرات انرژی

جنسیت ومخاطرات انرژی

موضوع رابطه جنسیت و انرژی رابطه ای پیچیده است و دسترسی به انرژی و تاثیر آن بر زنان و دختران روستایی یکی از محورهای مهمی است که کمتر به آن پرداخته شده است. هرگاه بحث رابطه انرژی و جنسیت به میان می آید، برداشتها از آن به سمت تاثیر انرژی در زندگی روزمره زنان از طبخ خوراک برای خانواده و نیاز به روشنایی و گرما گرفته تا راه اندازی کسب و کارهای کوچک می رود.

اما مساله تاثیر انرژی بر زندگی زنان قابل تامل تر و عمیق تر از این موارد مصرفی است. اقتصاد انرژی نابرابری های جنسیتی به طریق مختلف تعمیق کرده و بر شدت آن افزوده است. زیرساخت‌های که مردانه ساخته می شود و بدنبال آن حضور زنان به نسبت مردان در صنعت انرژی خودگویای این نابرابری است. البته حقیقت گسترده تر است و صنعت نفت و بطور کلی انرژی به زنان بدهکار است. اما فقط این نابرابری های ساختاری نیست که برای زنان مانع ایجاد کرده ست، بلکه زیست زندگی زنانی که در اطراف شرکتهای انرژی زندگی می کننددرخطر قرار گرفته است و روستاها در خط مقدم خطرند.

بسیاری ازغولهای عظیم انرژی در مناطقی برپا شده که پیشتر روستا بوده اند و شرکت‌ها به لطائف الحیل زمین هایشان را تصرف کرده است، از جمله به بهانه توسعه اقتصادی.اما در اطراف این شرکتها هنوز دهها روستا وجود دارد که تنها موهبتی که از این شرکتها به آنها می رسد آلودگی است، آلودگیهایی که با نام جذاب توسعه به آنها تحمیل شده است و درحقیقت ابزار تخریب وسیع محیط زیست و قربانی شدن سلامتی انسان ها بوده است.

در مناطق انرژی آلودگی ناشی از فعالیت‌های شیمیایی تاثیر بسیار مخربی هم بر زیست انسان و هم بر موجودات دیگر گذاشته است. علاوه بر انسانها؛ گیاهان و دامها نیز در معرض خطر همیشگی اند.مسئولیت اجتماعی شرکتها اصولی است که این شرکتها را موظف کرده که علاوه بر این که تلاش کنند آلودگی را به حداقل برسانند، بر اساس قواعد مسئولیت شرکتی، آنها موظف هستند آسیبهایی که به همسایگان خود می رسانند را جبران نمایند و به جوامع محلی به عنوان ذینفع بنگرند. البته ذینفع بودن و جبران آسیبها به معنی ساختن پارک و خیابان و تغییر شکل روستاها نیست.

آلودگی تاثیر بسیار هولناکی بر سلامت انسان دارد و بر زنان شدیدتر است. زنانی که در معرض آلودگی های شیمیایی قرار می گیرند با خطراتی چون سقط جنین، بدنیا آوردن نوزادان معلول و نارس، انواع سرطانها و ضعف اعصاب .. مواجه می شوند . علاوه بر آن هر یک از افراد خانواده که دچار بیماری های ناشی از آلودگی شود، این زنان هستند که وظیفه مراقبتگری از آنان را بر عهده دارند که کار بسیار دشوار و شکننده ای است.

تاثیر آلودگی بر محصولات کشاورزی و دامها نیز برای روستاییان بسیار مهم است و بر روی اقتصاد روستا اثر مستقیم دارد و البته برای کل جامعه انسانی مصرف کننده آسیب زاست. این مسائل در کنار مسائلی چون امنیت اجتماعی، مخاطرات ناشی از حضور کارگران مهاجر و از دست دادن بخش از هویت روستاها نیز قابل تامل است.با توجه به آثار مخرب فعالیتهای اقتصای مرتبط با انرژی بر روی روستاها و زنان روستایی این شرکتها تا چه حد به مسئولیت اجتماعی شان در قبال این مردمان عمل کرده اند؟

 

🆔 @RuralWomenIssues

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.