خانه / اشتغال و کارآفرینی زنان / ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ روز جهانی گردشگری  «گردشگری و توسعه روستایی»

۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ روز جهانی گردشگری  «گردشگری و توسعه روستایی»

توسعه روستایی یک فرایند چند بعدی است که موضوع آن بهبود کیفیت زندگی روستاییان بویژه در مناطق  آسیب پذیر است. یکی از ابعاد توسعه که می تواند تأثیر کلی بر زندگی مردم  چه شهری و چه روستایی بگذارد ، گسترش  گردشگری محلی است.  گردشگری روستایی به عنوان فرایندی  اثر گذار در برنامه های توسعه روستایی  می تواند از یک سو  با ایجاد فعالیتهای تکمیلی؛ اقتصاد روستایی و محیط زیست را  به سمت پایدار ی و تاب آوری متحول کند   و از سوی دیگر می تواند  موجب ارتباط  مستمر  روستا با شهر شود.   در این میان گردشگری مزرعه   حتی در رده محلی می تواند منفعت دو جانبه داشته و منجر به  بهبود کیفیت زندگی   برای همه مردم جامعه شود.  به دلیل اهمیت گردشگری روستایی شعار ۲۷ سپتامبر روز جهانی گردشگری  به نام «گردشگری و توسعه روستایی» نام گذاری شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.